ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์-กิจกรรม
 ทำเนียบคณะกรรมการ
 ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 กิจกรรมและงานของเรา
 นักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC
 ข่าวเศรษฐกิจ
 สถานที่ท่องเที่ยว
วันนี้ 120
เมื่อวาน 336
สัปดาห์นี้ 1,127
สัปดาห์ก่อน 2,695
เดือนนี้ 7,576
เดือนก่อน 11,897
ทั้งหมด 431,729
  Your IP :54.242.115.55

บรรยาย หัวข้อ "แนวทางการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ 4.0"

                วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายเจตน์  เกตุจำนงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดบึงกาฬ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "แนวทางการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ 4.0 (STEM Workforce Towards SME 4.0) พร้อมการเตรียมความพร้อมรองรับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดบึงกาฬ” ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องบีเคแกรนด์บอลลูม 1 โรงแรมบีเคเพลส อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการ SME กลุ่ม OTOP หน่วยงานภาครัฐ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มอาชีพ ภาคการศึกษา อาสาสมัครแรงงาน และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน มีความเข้าใจในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 และเกิดการบูรณาการความร่วมมือด้านการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ตลอดจนรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดบึงกาฬ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับแผนการพัฒนาฯ ทั้งนี้ รัฐบาลยุคปัจจุบันให้ความสำคัญอย่างมากในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศให้มีความยั่งยืน โดยกำหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ขึ้นมาเป็นแนวทาง โดยที่แต่ละหน่วยงานร่วมกันขับเคลื่อนเข้าสู่ ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงการเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ส่งผลให้ภาคธุรกิจโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทั้งนายจ้าง พนักงาน และสถานประกอบกิจการต้องมีการปรับตัวตามสถานการณ์ การเตรียมความพร้อมรองรับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดบึงกาฬก็เช่นกันต้องมีการเตรียมความพร้อมและมีการปรับตัว โดยควรมีการนำนวัตกรรม/เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาประยุกต์ในการทำงาน เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0 ตอบสนองการบริหารแรงงานให้คนไทยมีงานทำกันอย่างถ้วนทั่ว สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ด้วยการประกาศนโยบายและเป้าหมายให้ “แรงงานที่มีศัยภาพสูงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ย่อมนำประเทศไปสู่ความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” 

 

Share on Facebook
 
 
Copyright © 2013-2015 www.bkchamber.com All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus