การแถลงข่าวการประกวด “MISS GRAND BUENGKAN 2018” : หอการค้าจังหวัดบึงกาฬ bkchamber.com
 
 ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์-กิจกรรม
 ทำเนียบคณะกรรมการ
 ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 กิจกรรมและงานของเรา
 นักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC
 ข่าวเศรษฐกิจ
 สถานที่ท่องเที่ยว
วันนี้ 68
เมื่อวาน 388
สัปดาห์นี้ 1,302
สัปดาห์ก่อน 2,578
เดือนนี้ 5,989
เดือนก่อน 11,290
ทั้งหมด 407,531
  Your IP :3.80.32.33

การแถลงข่าวการจัดการประกวด “MISS GRAND BUENGKAN 2018”

                วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น. หอการค้าจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีบึงกาฬ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ และสภาขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดบึงกาฬ ได้จัดการแถลงข่าวกิจกรรมการจัดการประกวด “MISS GRAND BUENGKAN 2018” สาวงามวิถีอารยธรรมลุ่มน้ำโขง ณ บริเวณริมน้ำโขงบ้านสะง้อ ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีผู้ทรงเกียรติร่วมแถลงข่าว 5 ท่าน ประกอบด้วย 
1. นายเจตน์  เกตุจำนงค์ ประธานกองอำนวยการจัดการประกวด MISS GRAND BUENGKAN 2018/ประธานหอการค้าจังหวัดบึงกาฬ/ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีบึงกาฬ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
2. ว่าที่ รต.ภูมิพันธ์  บุญมาตุ่น ผู้อำนวยการกองอำนวยการจัดการประกวด MISS GRAND BUENGKAN 2018/รองประธานหอการค้าจังหวัดบึงกาฬ/กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีบึงกาฬฯ 
3.นางบำเพ็ญพร  สุริยกมล  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ 
4.นายธงศักดิ์  ใจพิทักษ์ธรรม ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ/รองประธานหอการค้าจังหวัดบึงกาฬ
5.นายโดมทอง  ดิเรกศิลป์ ตัวแทนพัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ
                จังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดที่เริ่มได้รับการกล่าวถึงในเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติและมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้เกิดการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี รวมทั้งสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชมให้กับจังหวัดบึงกาฬ อันจะเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การค้าขาย และการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดบึงกาฬ จึงได้จัดกิจกรรมการจัดการประกวดดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี รวมทั้งสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชมให้กับจังหวัดบึงกาฬ โดยจะประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว อาทิ สถานที่การท่องเที่ยววัดอาฮง บ้านสะง้อ วัดท่าใคร้ ภูสิงห์ ภูทอก และหาดทรายขาวริมแม่น้ำโขง เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมการประกวดนี้จะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถเป็นแรงกระตุ้น ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนในประเทศและต่างประเทศ อันจะเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การค้าขาย และการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดบึงกาฬโดยรวมผ่านกิจกรรมการประกวด ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและก่อให้เกิดความร่วมมือให้แน่นแฟ้มขึ้นระหว่างหน่วยงานภารรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬตามแนวนโยบายประชารัฐ
ในการนี้ สำนักงานหอการค้าจังหวัดบึงกาฬจึงขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดการประกวด “MISS GRAND BUENGKAN 2018” สาวงามวิถีอารยธรรมลุ่มน้ำโขง และขอเชิญชวนสาวงามที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดสมัครเข้าร่วมการประกวดดังกล่าว โดยคุณสมบัติผู้เข้าประกวด มีดังนี้
1. มีสัญชาติไทย โดยเกิดในประเทศไทย หรือได้รับการเปลี่ยนสัญชาติเป็นสัญชาติไทยแล้ว 
2. เพศหญิงโดยกำเนิด 
3. มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 167 เซนติเมตร 
4. มีอายุระหว่าง 17-27 ปี (หรือผู้ที่เกิดปี พ.ศ. 2534 –2544)
5. มีบุคลิกดี กิริยาท่าทางดี เฉลียวฉลาด มีความรอบรู้ มนุษยสัมพันธ์ดี มีรูปร่างหน้าตางดงาม 
6. เป็นโสด ไม่เคยผ่านการสมรสตามกฎหมายหรือขนบธรรมเนียมประเพณีหรือพิธีกรรมทางศาสนา หรือ พิธีการใดๆทั้งในและ ต่างประเทศ และไม่เคยมีบุตรหรือตั้งครรภ์มาก่อนจนถึงและในระหว่างการประกวด Miss Grand Thailand รวมทั้งในระหว่างการดำรงตำแหน่งใดๆ ในการประกวด Miss Grand Thailand (กรณีได้รับตำแหน่ง)
7. ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมหรือประกอบอาชีพผิดกฎหมายหรือมีความประพฤติหรือประวัติความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม อาทิเช่น การถ่ายภาพนิ่ง วีดีโอ หรือการโชว์เรือนร่างในลักษณะอื่นใดอันจะนำความเสื่อมเสียมาสู่ตำแหน่งใดๆ ในการประกวด Miss Grand Thailand 
8. กำลังศึกษา/หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า 
9. มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ และหรือเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับความงาม 
10. มีความสามารถพิเศษ ที่โดดเด่น หรือเห็นได้ชัด และมีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยหรือภาษาต่างๆได้ดี 
11. มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับการเป็นตัวอย่างให้แก่เยาวชนที่ดีในสังคม 
12. มีที่พักอาศัยในประเทศไทย
13. ไม่มีสัญญา หรือพันธะผูกพันเป็นลายลักษณ์อักษรกับบุคคลหรื่อหน่วยงานใด
              สำหรับผู้ที่สนใจสามารถส่งประวัติพร้อมผลงานได้ที่ mdsebk@gmail.com โดยดาวโหลดใบสมัครได้ที่ FB : มิสแกรนด์บึงกาฬ ทั้งนี้รับสมัครวันที่ 5 มีนาคม - 30 เมษายน 2561 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 12 คนสุดท้าย วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 พร้อมทั้งเก็บตัวและประกวดรอบชุดว่ายน้ำ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะวัน ซึ่งจะเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ลงพื้นที่ถ่ายภาพประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนดังกล่าว และการประกวดรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

 

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Share on Facebook
 
 
Copyright © 2013-2015 www.bkchamber.com All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus